แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงพยาบาล รามาธิบดี)
- Certificate in Dermatology (Institute of Dermatology)
- Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)