แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Diploma in Aesthetic Medicine (American Academy of Aesthetic Medicine)
- Diploma in Dermatology (JICA, JAPAN)
- Fellowship in cutaneous and laser surgery (สถาบันโรคผิวหนัง)