แพทย์ศาสตร์บัณทิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
- Certificate in Anti aging medicine (Paris, France)
- Master in dermatolog (Mahidol University)
- Fellow in dermatosurgery (Ramathibodi Hospital)
- Board certified in familly medicine